W. M. Praed. "Sir Nicholas at Marston Moor". 1830.


Praed smith 2 1 C. Clousen
Praed smith 2 2G. Clousen